Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31396
Title: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Minh Phương
Keywords: Xây dựng nông thôn mới
Nông thôn
Abstract: Các kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới -- Những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới -- Một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 29-33, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 3(230)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29_TIEPTUCDAYMANH_TC_QLNN_SO230_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 808,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.