Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31405
Title: Quản lý nhà nước trong việc xúc tiến, quảng bá các di sản văn hóa ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Authors: Trần Thị Thanh Huyền
Keywords: Di sản văn hóa
Quản lý nhà nước
Miền Trung
Tây Nguyên
Abstract: Vài nét về di sản văn hóa miền Trung và Tây Nguyên -- Một số nội dung nhằm tăng cường quản lý nhà nước về quảng bá hình ảnh DSVH
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 71-74, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 3(230)
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 71_QUANLYNHANUOC_TC_QLNN_SO230_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 720,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.