Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31408
Title: Đánh giá hệ thống văn bản quản lý nhà nước
Authors: Nguyễn Thị Hà
Keywords: Văn bản quản lý
Quản lý nhà nước
Đánh giá văn bản
Abstract: ĐGVB và các giai đoạn ĐGVB quản lý nhà nước -- Một số đề xuất người tham gia ĐGVB cần xác định rõ một số nội dung công việc để việc đánh giá hệ thống VBQLNN có hiệu quả
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 82-85, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 3(230)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 82_DANHGIAHETHONGVANBAN_TC_QLNN_SO230_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 739,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.