Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31448
Title: Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính nhà nước năm 2014 tại thành phố Việt Trì
Authors: Lê Hồng Vân
Authors: Lê Hồng Vân
Keywords: Tổ chức nhà nước
Tạp chí
Thủ tục hành chính
Việt Trì
Abstract: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính luôn là yêu cầu cấp thiết - Trình bày kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính của thành phố Việt Trì
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 49-51, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm 2015. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 49_KETQUACONGTACCAICACH_TC_TCNN_SO2_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 559,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.