Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31461
Title: Các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay
Authors: Nguyễn Công Dũng
Keywords: Tổ chức nhà nước
Tạp chí
Nông thôn
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Kiến nghị một số giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 16-19, 31, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm 2015. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16_CACNHANTOANHHUONG_TCNN_SO3_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 639,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.