Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31467
Title: Dân chủ và chế độ sở hữu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Authors: Lưu Duy Toàn
Authors: Lưu Duy Toàn
Keywords: Tổ chức nhà nước
Tạp chí
Dân chủ
Chế độ sở hữu
Chủ nghĩa xã hội
Abstract: Trình bày và làm rõ một số nội dung về dân chủ, chế độ sở hữu trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 38-41, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm 2015. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 38_DANCHUVACHEDOSOHUU_TCNN_SO3_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 847,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.