Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31472
Title: Hoạt động kiểm soát quyền hành pháp của Nghị viện các nước Anh, Pháp, Mỹ
Authors: Trần Quốc Việt
Keywords: Tổ chức nhà nước
Tạp chí
Quyền hành pháp
Nghị viện
Abstract: Trình bày và đi sâu phân tích lần lượt 5 đặc điểm cơ bản của phương thức kiểm soát hành pháp của Nghị viện các nước Anh, Pháp, Mỹ
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 55-58, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm 2015. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55_HOATDONGKIEMSOAT_TCNN_SO3_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 644,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.