Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31499
Title: Một số bài học kinh nghiệm về xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước
Authors: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định
Keywords: Tòa án nhân dân
Tạp chí
Xét xử sơ thẩm
Tòa án địa phương
Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Bài viết khái quát về công tác thi đua của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Định - Về tổ chức, triển khai kế hoạch xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - Tồn tại, hạn chế - Một số bài học kinh nghiệm - Phương hướng phấn đấu, một số giải pháp, kiến nghị - Giải pháp thực hiện - Một số kiến nghị.
Publisher: Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 47-49, .pdf
Source: Tòa án nhân dân. Tháng 1 - Năm 2015. Số 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 47_MOTSOBAIHOCKINHNGHIEM_TC_TAND_SO1_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 556,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.