Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31747
Title: Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong năm 1993 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 1994
Authors: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp
Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tư
Công tác lập pháp
Công tác giám sát
Công tác đối ngoại
Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Abstract: Số 110 BC/QPAN
Nội dung báo cáo bao gồm: Tình hình và kết quả hoạt động -- Nhận xét chung -- Dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 1994.
Issue Date: 1993
Format: tr. 273-281, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 4.12 đến ngày 30.12.1993)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.