Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31761
Title: Bộ Nội vụ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Tăng Văn Luy - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Bắc
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp
Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tư
Trả lời chất vấn
Tội phạm buôn lậu
Vụ án buôn lậu
Công tác điều tra
Xử lý buôn lậu
Abstract: Số 773 CV/BNV
Bộ Nội vụ trả lời chất vấn về vấn đề xử lý buôn lậu.
Issue Date: 1993
Format: tr. 430-431, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 4.12 đến ngày 30.12.1993)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 430-431_SO773_BNV_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTU_1993_TAPIV.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 530,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.