Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31779
Title: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Lê Quốc Khánh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp
Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tư
Trả lời chất vấn
Thanh toán công nợ
Abstract: Số 3067 TC\VP
Bộ Tài chính trả lời chất vấn về vấn đề thanh toán công nợ của cả nước.
Issue Date: 1993
Format: tr. 485-488, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 4.12 đến ngày 30.12.1993)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 485-488_SO3067TC_VP_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTU_1993_TAPIV.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 607,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.