Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32018
Title: Tờ trình Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Authors: Chính phủ
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ bảy
Luật sửa đổi
Luật bổ sung
Luật hàng không dân dụng
Abstract: Số: 848/PC
Nội dung tờ trình về: Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 1991 -- Nội dung sửa đổi, bổ sung các điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 1991 -- Bố cục của dự án.
Issue Date: 1995
Format: tr. 150-155, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.3 đến ngày 20.4.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.