Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32019
Title: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Authors: Ủy ban pháp luật
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ bảy
Báo cáo thẩm tra
Ủy ban pháp luật
Dự án luật sửa đổi
Luật hàng không dân dụng
Abstract: Số: 234/UBPL
Nội dung báo cáo thẩm tra gồm: Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam -- Về phạm vi sửa đổi, bổ sung những quy định của Luật hàng không dân dụng Việt Nam -- Về nội dung những vấn đề sửa đổi, bổ sung
Issue Date: 1995
Format: tr. 156-163, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.3 đến ngày 20.4.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.