Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32060
Title: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Phan Tân Tiến - Đại biểu Quốc hội tỉnh Cần Thơ
Authors: Hồ Tế
Keywords: Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ bảy
Trả lời chất vấn
Thuế
Thuế nông nghiệp
Thuế doanh thu
Thuế lợi tức
Abstract: Số: 1048 TC/TCT
Bộ Tài chính trả lời chất vấn về những sản phẩm chịu thuế nông nghiệp sẽ không chịu thuế doanh thu và thuế lợi tức, chỉ tính thuế doanh thu và thuế lợi tức đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên.
Issue Date: 1995
Format: tr. 329-330, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.3 đến ngày 20.4.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 329_SO1048_TC_TCT_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUBAY_1995_TAPVII(1).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 522,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.