Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32061
Title: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Đồng chí Nguyễn Thị Nở - Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa
Authors: Hồ Tế
Keywords: Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ bảy
Trả lời chất vấn
Khoản tạm vay
Nguồn vay
Ngân sách nhà nước
Abstract: Số: 1035 TC/NSNN
Bộ Tài chính trả lời chất vấn về nguồn xử lý khoản tạm vay của Ngân hàng và Kho bạc năm 1994.
Issue Date: 1995
Format: tr. 331, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.3 đến ngày 20.4.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 331_SO1035_TC_NSNN_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUBAY_1995_TAPVII(2).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 478,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.