Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32063
Title: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Văn Của - Đại biểu Quốc hội tỉnh Minh Hải
Authors: Hồ Tế
Keywords: Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ bảy
Trả lời chất vấn
Chi tiêu ngân sách
Quân sự địa phương
Ngân sách
Abstract: Số: 978 TC/NSNN
Bộ Tài chính trả lời chất vấn về phân bổ chi tiêu ngân sách quân sự đại phương 1994 -- Chi ngân sách của tỉnh cho quân sự địa phương.
Issue Date: 1995
Format: tr. 334, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.3 đến ngày 20.4.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 334_SO978_TC_NSNN_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUBAY_1995_TAPVII(4).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 480,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.