Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32077
Title: Báo cáo giải trình bổ sung về tài chính - ngân sách của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Tế tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa IX
Authors: Hồ Tế
Keywords: Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ bảy
Giải trình bổ sung
Tài chính
Ngân sách nhà nước
Xây dựng kế hoạch
Abstract: Nội dung báo cáo bao gồm: Về xây dựng kế hoạch và phân bổ điều hành ngân sách năm 1995 -- Về một số vấn đề liên quan đến tình hình thất thu và biện pháp chống thất thu ngân sách -- Về việc triển khai thực hiện quyết định 58/TTG, về tổ chức bộ máy và chế đ
Issue Date: 1995
Format: tr. 370-380, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.3 đến ngày 20.4.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.