Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32085
Title: Bộ Năng lượng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Võ An Bang - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắc Lắc
Authors: Bộ Năng lượng
Keywords: Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ bảy
Trả lời chất vấn
Lưới điện quốc gia
Vốn
Abstract: Số: 557 NL/KTKHH3
Bộ Năng lượng trả lời chất vấn về đường dây 500 KV đi qua dài nhất trong 11 tỉnh nhưng đến nay chưa được dùng lưới điện quốc gia.
Issue Date: 1995
Format: tr. 398-399, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.3 đến ngày 20.4.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 398_SO557_NL_KTKH3_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUBAY_1995_TAPVII(3).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 530,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.