Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32088
Title: Bộ Năng lượng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Bàn Tiến Dũng - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh
Authors: Bộ Năng lượng
Keywords: Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ bảy
Trả lời chất vấn
Đền bù thiệt hại
Đường dây 35 KV
Đường dây điện
Điện cao thế
Abstract: Số: 523 NL/XDCB
Bộ Năng lượng trả lời chất vấn về vấn đề đền bù bồi thường thiệt hại cho nhân dân khu vực đường dây 35 KV Tiên Yên - Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.
Issue Date: 1995
Format: tr. 402, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.3 đến ngày 20.4.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 402-SO523_NL_XDCB_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUBAY_1995_TAPVII(6).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 475,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.