Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32135
Title: Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật dân sự
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Biên bản
Abstract: Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995.
Issue Date: 1995
Type: Kỉ yếu
Format: tr. 1250-1252, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 20.10 đến ngày 1.11.1994)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.