Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32181
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Đồng chí Trần Đình Phùng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Hưng; Đồng chí chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ]
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ sáu
Trả lời chất vấn
Bộ Tài chính
Lạm phát
Ngân sách nhà nước
Abstract: Electronic Resources
Số: 2807-TC/VP
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước năm 1994 và biện pháp khắc phục lạm phát và trượt giá
Issue Date: 1994
Format: tr. 538-542, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 20.10 đến ngày 1.11.1994)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 538_SO2807-TC_VP_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUSAU_1994_TAPVI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 782,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.