Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32187
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Đồng chí chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ]
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ sáu
Trả lời chất vấn
Bộ Tài chính
Thuế
Xây dựng cơ bản
Abstract: Electronic Resources
Số: 2831-TC/VP
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về vấn đề cấp vốn năm 1994 cho xây dựng cơ bản
Issue Date: 1994
Format: tr. 559-562, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 20.10 đến ngày 1.11.1994)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 559_SO2831_TC_VP_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUSAU_1994_TAPVI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 716,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.