Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32188
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Đồng chí Lương Quang Thư - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Hưng; Đồng chí chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ]
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ sáu
Trả lời chất vấn
Bộ Tài chính
Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Abstract: Electronic Resources
Số: 2832-TC/VP
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về vấn đề Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
Issue Date: 1994
Format: tr. 563-565, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 20.10 đến ngày 1.11.1994)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 563_SO2832_TC_VP_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUSAU_1994_TAPVI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 616,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.