Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32287
Title: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội: Ông Nguyễn Thanh Nguyên - Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ mười
Trả lời chất vấn
Chính sách thuế
Quản lý thuế
Thu thuế
Bộ tài chính
Abstract: Số: 3880 TC/VP
Bộ tài chính trả lời chất vấn về việc về chính sách thuế; về công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng.
Issue Date: 1996
Format: tr. 496-499, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 15.10 đến ngày 12.11.1996)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 496_SO3880_TCVP_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUMUOI_1996_TAPX(1).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 835,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.