Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32289
Title: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ mười
Trả lời chất vấn
Bộ Tài chính
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm xã hội
Abstract: Số: 3885 TC/HCSN
Bộ tài chính trả lời chất vấn về quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH); về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT).
Issue Date: 1996
Format: tr. 502-506, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 15.10 đến ngày 12.11.1996)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 502_SO3885_TC_HCSN_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUMUOI_1996_TAPX(3).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 889,74 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.