Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32433
Title: Kết quả cuộc điều tra "Dư luận đại biểu HĐND Hải Phòng về một số vấn đề trong hoạt động của HĐND" (Dự án VIE/98/HO1)
Authors: Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội
Keywords: Thăm dò dư luận
Hội đồng nhân dân
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Hải Phòng
Abstract: Nội dung báo cáo gồm: Tìm hiểu ý kiến đánh giá của đại biểu HĐND về hiệu quả hoạt động của HĐND; tình hình khai thác các nguồn thông tin phản hồi trong quá trình ra quyết định; tính cấp thiết và tính khả thi của các loại nghị quyết đã ban hành; những khó khăn trong hoạt động giám sát mà HĐND và các đại biểu HĐND gặp phải, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các nghị quyết của HĐND, kiến nghị của đại biểu HĐND về các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Phát hiện những vấn đề bức xúc trong quá trình ra quyết định của HĐND; đề xuất các biện pháp khắc phục.
Publisher: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: 64 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_DULUANDAIBIEUHDNDHAIPHONG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.