Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32471
Title: Thương mại hóa sản phẩm xây dựng dân dụng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận án PTS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Lương Quốc Dũng
Keywords: Kinh tế Việt Nam
Xây dựng dân dụng
Kinh tế thị trường
Thương mại hóa
Kinh tế thương mại
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề thương mại hóa sản phẩm xây dựng dân dụng. Làm sáng tỏ sự cần thiết, nội dung và phương pháp luận thực hiện quá trình này. Phân tích hiện trạng và rút ra kết luận về quá trình thương mại hóa sản phẩm xây dựng dân dụng. Đề xuất các giải pháp về đổi mới cơ chế, chính sách và các biện pháp để thực hiện thương mại hóa sản phẩm xây dựng dân dụng
Luận án PTS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch kinh tế quốc dân (Kinh tế thương mại) -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ Giáo dục và đào tạo
Publisher: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: 136 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_THUONGMAIHOASANPHAMXAYDUNGDANDUNG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.