Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32477
Title: Tổ chức quản lý các hoạt động dịch vụ tại thành phố Hải Phòng : Luận án PTS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Nguyễn Việt Tiến
Keywords: Hải Phòng
Nghành dịch vụ
Kinh tế
Abstract: Xây dựng cơ sở lý luận khoa học về dịch vụ, các đặc điểm cụ thể của hoạt động dịch vụ và (ngành) kinh tế dịch vụ. Nghiên cứu, làm rõ vai trò và nội dung của quản lý Nhà nước đối với sự phát triển của kinh tế dịch vụ. Phân tích thực trạng của kinh tế dịch vụ Hải Phòng trong thời gian qua, đánh giá ưu nhược điểm và nguyên nhân. Đề xuất những giải pháp quản lý Nhà nước có tính khả thi nhằm phát triển nhanh và nâng cao hiệu quả kinh tế dịch vụ Hải Phòng
Luận án PTS. Kinh tế quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân -- Trường Đại học Thương mại. Bộ Giáo dục và đào tạo
Publisher: Trường Đại học Thương mại
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: 149 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_TOCHUCQUANLYCACHOATDONGDICHVU.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.