Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32492
Title: Hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng kỹ thuật của Bộ quốc phòng
Keywords: Quản lý nhà nước
Nhập khẩu
Thiết bị kỹ thuật
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận của cơ chế quản lý nhà nước về nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng kỹ thuật quốc phòng. Đánh giá thực trạng cơ chế quản lý nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng kỹ thuật của Bộ quốc phòng trong thời gian qua ở Việt Nam. Đề xuất một số phương hướng và biện pháp hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về nhập khẩu vật tư kỹ thuật quốc phòng nhằm đảm bảo trang bị đủ về số lượng, tốt về chất lượng, sử dụng ngân sách quốc phòng hợp lý và hiệu quả hơn
Luận án TS. Kinh tế quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân(kinh tế thương mại) -- Trường Đại học Thương mại. Bộ Giáo dục và đào tạo
Publisher: Trường Đại học Thương mại
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: 160 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_HOANTHIENCOCHEQUANLYNHANUOC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.