Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32511
Title: Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao thị phần gà giống của công ty TNHH Charoen Pokphand Việt Nam trên thị trường miền bắc Việt Nam
: Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Lê Thăng
Keywords: Kinh tế
Gà giống
Thị trường miên bắc
Abstract: Khái quát về thị phần của Doanh nghiệp. Phân tích thực trạng kinh doanh và thị phần gà giống của công ty Charoen Pokphand Việt Nam trên thị trường miền Bắc. Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao thị phần gà giống của công ty TNHH charoen Pokphand Việt Nam trên thị trường miền Bắc Việt Nam
Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo
Publisher: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Date Created: 2002
Issue Date: 2002
Type: 2002
Format: 92 tr.,pdf
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • LV_NHUNGGIAIPHAPCHUYEUNHAMNANGCAOTHIPHAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.