Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32524
Title: Những giải pháp hoàn thiện việc tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối của công ty nội thất Hòa Phát trên thị trường nội địa
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh
Authors: Doãn Gia Cường
Keywords: Kinh tế
Quản lý hệ thống
Kênh phân phối
Công ty nội thất Hòa Phát
Abstract: Nội dung đề tài nghiên cứu gồm: Phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và quản lý kênh phân phối của các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối của công ty nội thất Hòa Phát trên thị trường nội địa. Kiến nghị những giải pháp hoàn thiện việc tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối của công ty nội thất Hòa Phát trên thị trường nội địa.
Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo
Publisher: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Date Created: 2002
Issue Date: 2002
Type: 2002
Format: 110 tr.,pdf
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LV_NHUNGGIAIPHAPHOANTHIENVIECTOCHUCVAQUANLY.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.