Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32541
Title: Về pháp luật dân tộc của một số nước và tổ chức quốc tế : tài liệu tham khảo phục vụ theo yêu cầu Đại biểu Quốc hội
Authors: Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học
Keywords: Pháp luật dân tộc
Dân tộc
Cộng đồng dân cư
Luật tục
Abstract: Nội dung chuyên đề gồm: Những vấn đề chung về pháp luật dân tộc của một số nước và tổ chức Quốc tế -- Đối tượng, phạm vi điều chỉnh, của pháp luật về dân tộc -- Hương ước, Luật tục: sự hình thành và vai trò của nó trong một số cộng đồng dân cư của Việt Nam -- Tổng thuật tập quán 54 dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: 55 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • TLTK_PHAPLUATDANTOCCUAMOTSONUOC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.