Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/32561
Title: Một số thông tin tham khảo về pháp luật chống tham nhũng ở Việt Nam (Một số vấn đề về chính sách lập pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam). Tập 1, tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hội
Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Keywords: Chống tham nhũng
Luật chống tham nhũng
Chính sách lập pháp
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội
Nội dung chuyên đề gồm: Trình bày quan điểm của Đảng và cơ sở pháp lý của cuộc đấu tranh chống tham nhũng cũng như diễn biến về tình hình tham nhũng trong những năm gần đây -- Một vài kiến nghị: Chống và phòng ngừa tình trạng tham nhũng phải gắn với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; chống và phòng ngừa tình trạng tham nhũng gắn với việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý mới;chống và phòng ngừa tình trạng tham nhũng gắn với công tác tổ chức cán bộ; chống và phòng ngừa tình trạng tham nhũng gắn với việc tăng cường năng lực của cơ quan bảo vệ và pháp luật.
Publisher: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: 15tr., pdf
Source: Thông tin chuyên đề. Tháng 1 năm 1997
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • TLTK_MOTSOTHONGTINKHACVEPHAPLUATCHONGTHAMNHUNG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.