Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32737
Title: Phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 5 năm (1981 - 1985) và những năm 80 Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V
Keywords: Đại hội Đảng
văn kiện
Abstract: Phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 5 năm (1981 - 1985) và những năm 80 Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V do đồng chí Phạm Văn Đồng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trình bày Ngày 27 tháng 3 năm 1982
Issue Date: 1982-03
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao ve phuong huong, nhiem vu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 491,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.