Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32850
Title: Bản tập hợp các báo cáo trả lời chất vấn của các Bộ, ngành tại hội trường trong phiên họp ngày 17-12 và buổi sáng ngày 18-12-1993
Authors: Đoàn Thư ký kỳ họp
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp
Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tư
Bản tích hợp các báo cáo
Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
Bộ Năng lượng
Bộ Xây dựng
Bộ Tài chính
Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư
Bộ Thương mại
Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Ban tổ chức cán bộ Chính phủ
Abstract: Nội dung bản tổng hợp bao gồm: Các nội dung liên quan đến các Bộ, Ngành sau: Ủy ban Kế hoạch Nhà nước -- Bộ Năng lượng -- Bộ Xây dựng -- Bộ Tài chính -- Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu 4 -- Bộ Thương mại -- Bộ Lao động, Thương binh và xã hội -- Ban tổ chức
Issue Date: 1993
Format: tr. 677-776, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 4.12 đến ngày 30.12.1993)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.