Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34344
Title: Báo cáo công tác của Ủy ban pháp luật năm 1995 và phương hướng nhiệm vụ năm 1996
Authors: Hà Mạnh Trí
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Báo cáo
Ủy ban pháp luật
Xây dựng pháp luật
Abstract: Electronic Resources
Số: 303/UBPL
Hoạt động của Ủy ban pháp luật năm 1995: về công tác xây dựng pháp luật; thẩm tra các báo cáo và một số các dự án khác; về công tác giám sát tình hình thi hành pháp luật ở một số ngành, địa phương; về công tác giám sát
Issue Date: 1995
Format: tr. 176-187, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.