Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34408
Title: Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, Kỳ họp thứ 8 (từ ngày 03-10 đến ngày 28-10-1995) thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Biên bản
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Abstract: Electronic Resources
Quốc hội đã đưa ra nghị quyết về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Issue Date: 1995
Format: tr. 1227-1231, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.