Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34424
Title: Tờ trình Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung luật thuế doanh thu; luật thuế tiêu thụ đặc biệt và biểu thuế nhập khẩu
Authors: Phan Văn Khải
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Luật thuế doanh thu
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế nhập khẩu
Thuế xuất khẩu
Abstract: Electronic Resources
Số: 5403/PC
Về thuế doanh thu - Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu - Về thuế tiêu thụ đặc biệt - Về mức độ ảnh hưởng đến nguồn thu Ngân sách do sửa đổi, bổ sung 2 Luật thuế và Biểu thuế nhập khẩu
Issue Date: 1995
Format: tr. 365-385, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.