Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34438
Title: Thuyết trình của đồng chí Hoàng Bích Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa IX
Authors: Hoàng Bích Sơn
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Đối ngoại
Quan hệ quốc tế
Nhân quyền
Tự do dân chủ
Abstract: Electronic Resources
Số: 334 UBĐN9
Vấn đề thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại - Vấn đề giám sát hoạt động đối ngoại - Vấn đề nhân quyền - Vấn đề tự do dân chủ
Issue Date: 1995
Format: tr. 530-534, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.