Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34450
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Đồng chí K'Tuất - Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; Đồng chí chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ]
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Bộ Tài chính
Trả lời chất vấn
Thu tiền sử dụng đất
Abstract: Electronic Resources
Số: 2796 TC/VP
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về việc thu tiền sử dụng đất ở tại các đô thị cho các đối 4ợng là cán bộ công nhân viên chức, các đối 4ợng hưởng chính sách trợ cấp và nhân dân lao động nghèo ở đô t
Issue Date: 1995
Format: tr. 615-616, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • SO2796_TC_VP_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTAM_1995_TAPVIII(8).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 822,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.