Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34460
Title: Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi thông tư số 02/TC/TCT ngày 4/1/1995 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Bộ Tài chính
Trả lời chất vấn
Lệ phí sử dụng đất
Lệ phí địa chính
Abstract: Electronic Resources
Số: 25 TC/TCT
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về các vấn đề thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
Issue Date: 1995
Format: tr. 643-644, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • SO25_TC_TCT_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTAM_1995_TAPVIII(17).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 823,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.