Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34463
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Ông Nguyễn Như Vỹ - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ]
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Bộ Tài chính
Trả lời chất vấn
Hội đồng nhân dân
Abstract: Electronic Resources
Số: 2886TC/VP
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về vấn đề kinh phí hoạt động của hội đồng nhân dân do hội đồng nhân dân quyết định và ghi vào ngân sách địa phương
Issue Date: 1995
Format: tr. 653-654, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • SO2886_TC_VP_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTAM_1995_TAPVIII(20).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 810,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.