Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34467
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Ông Phạm Quang Dự - Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ]
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Bộ Tài chính
Trả lời chất vấn
Ngân sách nhà nước
Abstract: Electronic Resources
Số: 2808 TC/HCSN
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về vân đề chi tiêu lãng phí rút từ ngân sách nhà nước
Issue Date: 1995
Format: tr. 665-666, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • SO2908_TC_HCSN_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTAM_1995_TAPVIII(23).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 846,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.