Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35217
Title: Kỷ yếu tổ chức và hoạt động của ban công tác Đại biểu (2007-2011)
Authors: Quốc hội
Keywords: Kỷ yếu
Ban công tác Đại biểu
Quốc hội khóa XII (2007-2011)
Báo cáo tổng kết
Bầu cử
Hướng dẫn bầu cử
Abstract: Tổng hợp các bài báo cáo trình bày kết quả hoạt động của Ban công tác đại biểu trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và tập hợp các văn bản do Ban soạn thảo trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII.
Issue Date: 2011-10
Type: Kỉ yếu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KY_hoat dong K12_Ban CTDB.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.