Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38204
Title: Báo cáo Sơ kết 04 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
Authors: Bộ Tư pháp
Keywords: Nghị định số 17/2010/NĐ-CP
Bán đấu giá tài sản
Quyền sử dụng đất
Tài sản thi hành án
Abstract: Nội dung báo cáo bao gồm những kết quả đã đạt được tại tổ chức, địa phương. Qua đó, rút ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để đưa ra những giải pháp, khuyến nghị.
Issue Date: 2014-7-18
Type: Báo cáo
Extent: 18tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao So ket 04 nam ve ban dau gia tai san.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 194,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.