Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39198
Title: Bàn về chế định hội thẩm
Authors: Nguyễn Tất Viễn
Keywords: Nguyễn Tất Viễn
Toà án
Hội thẩm
Chế định hội thẩm
Cải cách tư pháp
Abstract: Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của chế định hội thẩm trong lịch sử Việt Nam; phân tích một số quyền và nghĩa vụ của hội thẩm, vấn đề cải cách tư pháp nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện, áp dụng nghiêm chỉnh, giải quyết kịp thời mọi tranh chấp nảy sinh trong xã hội.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1995_B6_Chedinhhoitham.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.