Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39344
Title: Cải cách hành chính ở đô thị - Những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay
Authors: Đỗ Xuân Đông
Keywords: Đỗ Xuân Đông
Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bồi dưỡng cán bộ
Trật tự đô thị
An toàn giao thông
Hành chính đô thị
Abstract: Trình bày một số nhiệm vụ trọng tâm để góp phần vào cải cách hành chính đô thị một cách hiệu quả nhất: Cải cách thủ tục hành chính; lập lại trật tự đô thị và trật tự an toàn gia thông; sắp xếp lại bộ máy quản lý hành chính đô thị; đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý công chức trong trong bộ máy quản lý hành chính ở đô thị.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1996_B1_Caicachhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.