Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39351
Title: Tính quyền lực của văn bản quản lý hành chính nhà nước
Authors: Nguyễn Thế Quyền
Keywords: Nguyễn Thế Quyền
Văn bản quản lý hành chính
Hành chính nhà nước
Abstract: Văn bản quản lý hành chính nhà nước là kết quả của quá trình hành pháp, là phương tiện quan trọng để áp đặt ý chí nhà nước lên các đối tượng quản lý nhằm thực hiện và chỉ đạo thực hiện các đạo luật, pháp lệnh và nghị quyết của cơ quan dân cử nên luôn gắn chặt với thuộc tính quyền lực nhà nước. Vì vậy tính quyền lực là thuộc tính cơ bản của những văn bản quản lý hành chính nhà nước và được ban hành bởi những chủ thể có thẩm quyền do pháp luật quy định.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1996_B7_VanbanQLHCNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.