Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39373
Title: Về các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính
Authors: Nguyễn Thanh Bình
Keywords: Nguyễn Thanh Bình
Nguyên tắc tổ chức nhà nước
Toà án hành chính
Xác định thẩm quyền
Nguyên tắc pháp lý
Quyền lực nhà nước
Vụ án hành chính
Cải cách tư pháp
Abstract: Các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính là những tư tưởng chỉ đạo, xuất phát từ các quan điểm chính trị - pháp lý, từ yêu cầu bảo đảm tự do dân chủ của công dân, từ yêu cầu của việc hoàn thiện và tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước, có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định thẩm quyền toà án hành chính nhằm thực hiện tốt chức năng giải quyết các vụ án hành chính.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1996_B1_ThamquyenTAHC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.