Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39417
Title: Tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước cộng hoà xã hội chủ ghĩa Việt Nam theo đường lối của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII
Authors: Trần Ngọc Đường
Keywords: Trần Ngọc Đường
Cải cách bộ máy nhà nước
Cải cách tổ chức
Cải cách tư pháp
Công tác lập pháp
Công tác giám sát
Pháp chế xã hội chủ nghĩa
Nhà nước pháp quyền
Abstract: Phân tích một vài tư tưởng cơ bản, nhìn dưới phương diện xây dựng nhà nước pháp quyền mà Đại hội Đảng lần thứ VIII đã đề cập.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.1996_B3_CaicachbomayNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.